Üye Girişi
Kullanıcı :
Şifre :
 
Şavşat.com'a Üye
Değil misiniz ?


Köşkidekiler

AnaSayfa
Kültür ve Sanat
Duvar Gazetesi
Haber/Güncel
Mesaj Tahtası
Foto Galeri
iletişim
Şavşat ve Şavşatlılar Rehberi
Şavşat ve Turizm
Şavşat ve Medya

Bugün
14 Ekim 2019 23:16

Son 25 Üye

Osman Dündar

ENİS KUMAŞ

TURHAN TÜREMEN

Ramazan Yıldırım

Tekin Acı

Seyfettin Özışık

Yaşar Temur

Nuran Aydın

Kadir Yalciner

Şenol Boz

Erdem Altun

Onur Geçkin

Zeki Ekinci

Selçuk Özgür

Mehmet Çiçek

Şeyma Dede

Naim Gümüş

Özbay Demir

Gizem Yazar

Nurbay Demir

ibrahim Büyük

Gökhan Durmuş

Nurbay Gül

Erkan Yılmaz

Nehir Kübra Avcı


Fuat Yüksek - Foto Galeri
  DUVAR YAZILARI ...

  KATEGORİK BAŞLIKLAR ...

Yeni Dernekler Kanunu

Kenan Aydın / 10 Şubat 2005 02:00

2908 sayılı Dernekler Kanunu Avrupa Birliği Müktesebatına uyum çerçevesinde yeniden düzenlenmiş ve 23.11.2004 tarihi ve 5253 sayılı yasa ile kanunlaşmıştır.


1- On beş yaşını bitiren ayırt etme gücüne sahip, küçükler yasal temsilcilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilir ve veya kurulmuş çocuk derneklerine üye olabilirler. On iki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler ancak yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar. (Madde-3)


2- Derneklere ait tüzükte kurucuların ad ve soyadları, unvanları, ikametgahları ve tabiiyetlerine yer verilmeyecek, sadece kurucular tüzüğün her sayfasını paraf, son sayfasını ise isimlerini yazarak imzalayacaktır. Ayrıca tüzükler derneklerin borçlanma usulleri belirlenecektir. (Madde-4)


3- İlçelerde şubesi bulunan dernekler olağan genel kurullarını merkez genel kurullarından en az iki ay önce yapmak zorundadırlar. (Madde-7)


4- Maliye Bakanlığı tarafından bastırılıp, ücret karşılığı derneklere verilen alındı belgesi uygulamasına son verilmiştir. Bundan böyle basım evleri tarafından bastırılacak olan alındı belgeleri kullanılacaktır. Ancak bu konudaki yönetmelik yayınlanıncaya kadar 2908 sayılı Eski Dernekler Kanunu ile ilgili yönetmeliğin uygulamasına devam edilecektir. (Madde-11)


5- Dernekler tarafından tutulması gereken defterler noter veya dernekler birimince onaylanmak zorundadır. (Madde-11) İllerde İl Dernekler Müdürü, ilçelerde Dernekler Büro Şefliklerince onaylanması durumunda defterlerin her sayfası numaralanacak ve defterin ilk veya son sayfasına “Bu defter……..sahifeden ibaret olduğu tasdik olunur.” İbaresi yazılara illerde il dernekler müdürü, ilçelerde ise ilçe yazı işleri müdürleri tarafından mühürlenerek imzalanacaktır.


6- Derneklerin yurt dışından yardım almaları durumunda, maddi yardımları bankalar aracılığı ile almaları zorunludur. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bunlar için ayrıca alındı belgesi düzenlemeye gerek yoktur. Bankalar tarafından düzenlenen belgeye istinaden doğrudan işletme hesabı defterine gelir kaydedilecektir. (Madde 11-12)


7- Derneklerin yönetim ve denetleme kurullarında görev alan kamu görevlileri dışındakilere ücret verilebilir. Verilecek ücret ve hür türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit edilir. Üye sayısının yüz kişiden çok olması şartı ile dernek hizmetleri yönetim kurulu kararı ile ücretliler aracılığı ile yürütülebilir. Verilecek ücretler genel kurul tarafından tespit olunur. (Madde-1)


8- Dernekler her yıl sonu itibari ile faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile nisan ayı sonuna kadar mülki amirliklere bildirmek zorundadırlar. (Madde-19)


Ancak beyanname şeklinde değişiklik olacağından; 2005 yılında verilecek olan 2004 yılı beyannamelerinde derneklerin kütük numarasının son üç rakam grubu tek sayı ile biten dernekler beyannameleri vermeleri gerekmektedir.


9- Derneklerin taşınmaz mal edinmeleri ile ilgili kısıtlamalar kaldırılmış olup, taşınmazların tapuya tescilinden itibaren bir ay içerisinde derneklerce mülki amirliğe bildirilmesi zorunludur. (Madde-22)


10- Dernekler, olağan veya olağanüstü genel kurulu izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu, denetleme kurulu ve diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerini mülki amirliğe bildirmek zorundadırlar. (Madde-23)


11- Dernekler platform oluşturabilecekleri gibi, temsilciliklerde açabilecekledir. Yönetim kurulu kararı ile temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler temsilciliğin adresini mülki amirliğe bildirmek zorundadırlar.(Madde 24-25)


12- Kamu yararına çalışan dernekler en az iki yılda bir denetlenmek zorundadır. (Madde-27)


13- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve bunlara dayanılarak çıkartılan yönetmelik hükümlerince aykırı işlem tespit edilmesi halinde, suç teşkil etmeyen hata noksanlıkların mülki idare amirinin yazılı istemi üzerine otuz gün içerisinde giderilmesi gerekmektedir. Giderilmemesi durumunda bu kanunun 32/ı fıkrası gereği idari işlem yapılacaktır.


14- Dernekler, defterlerinde kayıtlarında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi kurumları ile yazışmalarında Türkçe kullanmak zorundadırlar. Bu maddeyi ihlal eden dernekler hakkında bu kanunun 32/r fıkrasına göre idari işlem yapılacaktır.


15- Genel Kurul öncesi kongre ilanı, adres değişikliği ve tüzüklerin mahalli bir gazetede yayınlanması uygulamasına son verilmiştir. (Madde-38)


16- Yeni kurulan dernekler ilk genel kurullarını mülki amirlikçe yazılı bildirimin yapılmasından sonra altı ay içerisinde yapmak zorundadırlar.


17- Derneklerin olağan veya olağanüstü genel kurularında görev yapmak üzere görevlendirilen Hükümet Komiseri uygulamasına son verilmiştir. (Madde-38)


18- Derneklerin denetim işlemleri mesai saatleri içerisinde yapılacak ve en az yirmi dört saat önceden ilgili derneklere bildirimde bulunacaktır. Mülki amirlikçe görevlendirilecek Denetleme Komisyonlarında hiçbir suretle kolluk kuvveti mensupları görevlendirilmeyecektir.


19- 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile ilgili iş ve işlemler. Güvenlik birimlerinde bulunan yardım toplama kanunu ile ilgili her türlü bilgi, belge teslim alınarak bu hizmetler bundan sonra illerde il dernekler müdürlüğü ilçelerde dernekler büro şefliklerince yürütülecektir. (Madde-38)


  LİNKLER ...
  KATEGORİ İÇERİK LİSTESİ ...
Hukuk

İnsan Hakları H ...

Karadeniz'de Ha ...

Hitit Hukuku - ...

İtibari Hizmett ...

Kyoto Protokolü ...

Çevremizi Yasak ...

Diyanet İşleri ...

Türban'a ve Yar ...

İHAM ın KKTC İl ...

Seçimlerde Ülke ...

Temel Yasalar ...

Demokrasi, Şeri ...

Fethullah Gülen ...

Yeni Dernekler ...

Duvar Yazısı ve Yorumlarınızı üye girişi yaparak ekleyebilirsiniz ...

Haberler

Duvar Gazetesi

Mesaj Tahtası

Foto Galeri

Kültür&Sanat

Ticari Rehberi

İçerik ve Yorumlarınızı üye girişi yaparak ekleyebilirsiniz ...

  

SAVSAT.COM un kayıtlı 6775 üyesi bulunmaktadır.

Öneri ve İstekleriniz | Çağrı | Katılım ve Katkı | Kullanım Şartları