Şavşat Duvar Gazetesi Doğa ve Yaşam

Çevremizi Yasaklarla Koruyacağız!

Ayşenur Şahan

Çevre koruma kanunda yeni düzenlemeler. Sanki birileri bizim yazımızı okumuş gibi düzenlemeler yapılmış, cezalar konulmuş.Acaba diyorum yoksa bir tevafuk mu oldu? Aynı zamana mı denk geldi?Ne kadar geçerli olacak bu cezalar yada ne kadar uygulanabilecek.Aşağıda yeni çıkan yasanın yaptırımlarını bulacaksınız.

Bundan sonra daha bir dikkatli olmak mı (!) gerek acaba ? Bu dünya hepimizin ve başka dünya yok (ölmeden önce) başka bir yer yok.Dışardan değil de kendi içimizde koyabilsek yasakları ve evimizin temizliği, titizliği gibi davranabilsek bu yaşlı dünyamıza, bu cezalara hiç gerek kalmayacak.Hayırlısı olsun diyerek sizi derlememizle baş başa bırakıyorum.

‘Kanuna göre, atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlar, 60 bin YTL para cezasına çarptırılacak. Yasak atıkları toprağa verenlere, 24 bin YTL ceza kesilecek. Balık çiftlikleri, kapalı koy ve körfezler ile doğal ve arkeolojik SİT alanlarında kurulamayacak.

YANLIŞ BİLGİ VERENLERE 1 YIL HAPİS

ÇED sürecinde yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, 1 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Yüksek Çevre Kurulu oluşturulacak Başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesiyle görevli olacak, bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen kurallara uymakla yükümlü olacak.

Çevrenin korunması, bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi alanlarındaki her türlü faaliyette, Çevre ve Orman Bakanlığı, yerel yönetimler, gerekli hallerde meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapacak.

Kanuna göre, başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olacak, bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen kurallara uymakla yükümlü olacak. Çevrenin korunması, bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi alanlarındaki her türlü faaliyette, Çevre ve Orman Bakanlığı ve yerel yönetimler, gerekli hallerde meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapacak.

Arazi ve kaynak kullanım kararlarını veren ve proje değerlendirmesi yapan yetkili kuruluşlar, karar alma süreçlerinde sürdürülebilir kalkınma ilkesini gözetecek. Ekonomik faaliyetlerin faydası ile doğal kaynaklar üzerindeki etkisi, sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde uzun dönemli olarak değerlendirilecek. Atık oluşumunu kaynağında azaltan ve atıkların geri kazanılmasını sağlayan çevreyle uyumlu teknolojiler kullanılacak.

KİRLETENDEN TAHSİL EDİLECEK

Kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamalar; kirleten ve bozulmaya neden olan tarafından karşılanacak. Kirletenin kirlenmeyi ve bozulmayı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar, kirletenden tahsil edilecek.

ÇEVRE BAKANLIĞI KOORDİNATÖR OLACAK-

Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için uyulması zorunlu standartlar olacak, vergi, harç, katılma payı, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve temiz teknolojilerin teşviki, emisyon ücreti ve kirletme bedeli alınması, karbon ticareti gibi piyasaya dayalı mekanizmalar ve ekonomik araçlar ve teşvikler kullanılacak.

Bölgesel ve küresel çevre sorunlarının çözümüne yönelik olarak taraf olunan uluslararası anlaşmalar sonucu ortaya çıkan ulusal hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli teknik, idari, mali ve hukuki düzenlemeler, bakanlığın koordinasyonunda yapılacak. Gerçek ve tüzel kişiler, bu düzenlemeler sonucu ortaya çıkabilecek maliyetleri karşılamakla yükümlü olacak.

Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümüne yönelik gerekli teknik, idari, mali ve hukuki düzenlemeler, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapılacak.

YÜKSEK ÇEVRE KURULU

Yasa kapsamında Yüksek Çevre Kurulu oluşturulacak. Bu kurul, ''Başbakanın başkanlığında, başbakanın bulunmadığı zamanlarda Çevre ve Orman Bakanı'nın başkanlığında, başbakanın belirleyeceği sayıda bakan ile bakanlık müsteşarı''ndan oluşacak.

Yılda en az bir kez toplanacak Kurul, etkin bir çevre yönetiminin sağlanması için hedef, politika ve strateji belirleyecek, sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde ekonomik kararlara çevre boyutunun dahil edilmesine imkan veren hukuki ve idari tedbirleri belirleyecek.

ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

Çevrenin korunması amacıyla doğal çevreyi oluşturan biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunması esas olacak. Sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, bölgeve havza bazında çevre düzeni planları, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak.

Türkiye ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı alanları, ''özel çevre koruma bölgesi'' belirlemeye ve ilan etmeye, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı yetkili olacak. Sulak alanların doğal yapıları ve ekolojik dengeleri korunacak. Sulak alanların doldurulması ve kurutulması yoluyla arazi kazanılamayacak.

NADİR BİTKİ VE HAYVAN TÜRLERİ KORUNACAK

Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türleri korunacak ve mevzuata aykırı biçimde ticareti yapılamayacak.

Türkiye'nin deniz, yeraltı ve yerüstü su kaynakları ile su ürünleri üretim alanları kirlenmeye karşı korunacak.

Atıksu yönetimiyle ilgili olarak deşarj standartlarını koyma, atıksu projelerini onaylama, teknoloji belirleme ve denetleme gibi görevler, Çevre ve Orman Bakanlığı'nca yapılacak. Su ürünleri istihsal alanlarıyla ilgili alıcı ortam standartları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca belirlenecek. Denizlerde yapılacak balık çiftlikleri, kapalı koy ve körfezler ile doğal ve arkeolojik SİT alanlarında kurulamayacak.

ÇED RAPORLARI

Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlü olacak. ''ÇED olumlu kararı'' veya ''ÇED gerekli değildir'' kararı alınmadıkça, bu tür faaliyetlere onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyecek, proje için yatırıma başlanamayacak ve ihale edilemeyecek.

Atıkları alıcı ortamlara vermeleri uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri, bunları arıtmak ve bertaraf etmekle yükümlü olacak.

İnşaat ruhsatı aşamasında bu yükümlülüğünü yerine getireceğini gösteren proje ve belgeleri ilgili kuruma sunmayanlara inşaat ruhsatı verilmeyecek. İnşaatı bitenler, bu yükümlülüğü yerine getirmedikçe işletme veya yapı kullanma ruhsatı alamayacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin daha önceden verilen yapı kullanma izni veya işletme izni iptal edilecek.

HİZMETLER KARŞILIĞINDA ÜCRET ALINACAK

Atık su altyapı sistemlerini kullananlar, bağlantı sistemlerinin olup olmadığına bakılmaksızın, arıtma sistemlerinden sorumlu yönetimlerin yapacağı her türlü yatırım, işletme, bakım, onarım ve temizleme harcamalarının tamamına kirlilik yükü ve atıksu miktarı oranında katılacak. Bu hizmetlerden yararlananlardan alınacak olan atıksu toplama, arıtma, bertaraf ücretleri, atıksu ile ilgili hizmetler dışında kullanılamayacak.

Belediyeler, evsel katı atık bertaraf tesisleri kurmak,kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlü olacak.

-TEHLİKELİ ATIKLAR-

Tehlikeli kimyasallar, piyasaya süren kurum, kuruluş ve işletmelere toplattırılıp, imha ettirilecek. Tehlikeli atıkların ithalatı da yasaklanırken, bunların üretimi, satışı, depolanması, kullanılması ve taşınması faaliyetlerini yürütenler, bir kaza dolayısıyla çevreye ve üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı mali sorumluluk sigortası yaptıracak. Sigorta yaptırma zorunluluğuna uymayanlara, bu faaliyetleri için izin verilmeyecek.

GÜRÜLTÜ YAPANA CEZA GELDİ

Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü oluşturulmasının yanısıra, ''titreşim'' oluşturulması da yasaklanıyor.

Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin standartlara indirilmesi için gerekli tedbirler, faaliyet sahiplerince alınacak.

TİTREŞİM YAPANA CEZA

Gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 400 YTL, ulaşım araçları için bin 200 YTL, işyerleri ve atölyeler için 4 bin YTL, fabrika, şantiye ve eğlence yerleri için 12 bin YTL ceza verilecek.

EGZSO ÖLÇÜMÜ YAPTIRMAYANA 500 YTL CEZA

Belirlenen cezalara göre, egzoz ölçümü yaptırmayanlara 500 YTL, standartlara aykırı emisyona neden olanlara 1.000 YTL para cezası uygulanacak.

ÇED sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere, yapılan proje bedelinin yüzde l'i oranında ceza verilecek. ÇED sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara her bir ihlal için 10 bin YTL idari para cezası verilecek.

HAVAYI KİRLETENLERE, TÜKÜRENLERE CEZA

Hava kirliliğine neden olan tesisleri izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine karşın kurmaya ve işletmeye devam edenlere 24 bin YTL, emisyon miktarlarının sınırları aşması durumunda 48 bin YTL, hava kirliliğine neden olan konutlarda her bağımsız bölüm için 300 YTL ceza uygulanacak. Halka açık yerlerde çevreyi kirletenlere, tükürenlere 100 YTL.

ATIKLARA CEZA

Atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlar, 60 bin YTL para cezasına çarptırılacak.

Yasaklara aykırı olarak denizlerde, doğal veya suni göller ve baraj gölleri ile akarsularda, katı atık, atıksu, petrol ve petrol türevleri tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlere, groston başına 40 YTL' ye kadar ceza kesilebilecek.

Denizlere ve yargılama yetkisine tabi olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara 24 bin YTL ceza verilecek.

Yasak atıkları, yasalara ve standartlara aykırı olarak veya önlem almadan toprağa verenlere 24 bin YTL ceza uygulanacak.

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon yayılımı sonucu oluşan manyetik alanlarla çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyenlere 1000 YTL para cezası verilecek.

Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, özel çevre koruma bölgeleri için belirlenen esaslara aykırı davrananlara 20 bin YTL, anız yakanlara dekar başına 20 YTL, belirlenen alanlar dışından kum, çakıl ve benzeri maddeleri atanlara metreküp başına 120 YTL ceza kesilecek.

İçme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara 48 bin YTL para cezası uygulanacak.

Yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 24 bin YTL, ithal edenlere ise 60 bin YTL ceza kesilecek. Halka açık yerlerde çevreyi kirletenlere 100 YTL ceza uygulanacak.

TEHLİKELİ ATIKLARDAKİ CEZA MİKTARI

Tehlikeli atıkları ülkeye sokanlara, tehlikeli atıkları ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçişini yapanlara 2 milyon YTL ceza verilecek.

Öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun kapatmayanlara 1 milyon YTL, tehlikeli kimyasalları yasalara aykırı üreten, işleyen, ithal eden, taşıyan, depolayan ve satışa sunanlara 1 milyon YTL ceza uygulanacak.

Bakanlar Kurulu, cezaları 10 katına kadar artırabilecek. Bu cezalar, suçun 3 yıl içinde birinci tekrarında bir kat, daha sonraki tekrarlarda iki kat artırılarak verilecek.

-HAPİS CEZASI-

ÇED sürecinde yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Bu süreçte, yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler hakkında ise TCK'nın ''belgede sahtecilik'' suçuna ilişkin hükümleri uygulanacak.

Çevreye verilen zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren 5 yıl sonra zaman aşımına uğrayacak.

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesine ilişkin faaliyetler, teşvik tedbirlerinden yararlandırılacak. Arıtma tesisi kuran, işleten ve yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getiren kuruluşların arıtma tesislerinde kullandıkları elektrik enerjisi tarifesi, sanayi tesislerinde kullanılan enerji tarifesinin yüzde 50'sine kadar indirilebilecek.

-ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİ-

Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan herkes, ilgili makamlara başvurarak önlem alınmasını veya faaliyetin durdurulmasını isteyebilecek.

Bakanlık, belli koşulları taşıyan kişileri ''çevre gönüllüsü'' olarak görevlendirebilecek. Bu görevlilere herhangi bir ücret ödenmeyecek. Görevini kötüye kullandığı belirlenençevre gönüllülerinin görevleri sona erdirilecek.

Hava kalitesinin korunması ve hava kirliliğinin önlenmesi için ulusal enerji kaynakları öncelikli olmak üzere Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun temiz ve kaliteli yakıtların ve yakma sistemlerinin kullanılması zorunlu olacak. Bakanlık, temiz hava politikalarının il ve ilçe merkezlerinde uygulanmasını ve hava kalitesini izleyecek.

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon yayılımı sonucu oluşan elektromanyetik alanların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi için de yönetmelik çıkartılacak.

ATIKSU TESİSLERİ KURMAYAN BELEDİYE VE TESİSLERE CEZA-

Atıksu arıtma altyapı sistemlerini ve katı atık bertaraf tesislerini kurma yükümlüğü verilen kurum ve kuruluşların, bu yükümlülüklerini kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmemeleri halinde, belediyelerde nüfusu 100 binden fazla olanlara 50 bin YTL, 100 bin ile 50 bin arasında olanlara 30 bin YTL, nüfusu 50 bin ile 10 bin arasında olanlara 20 bin YTL, nüfusu 10 bin ile 2 bin arasında olanlara 10 bin YTL idari para cezası verilecek.

Organize sanayi bölgelerine 100 bin YTL, bunların dışında kalan ve atık su üreten her türlü tesise ise 60 bin YTL idari para cezası uygulanacak. Yasa çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığı'na 500 yeni kadro ihdas edilecek.

"-BİR YIL SÜRE-

Kanunla belirlenen hükümlere aykırı davrananlara, gerekli düzenlemeleri yapmaları için bir defalığına, 1 yılı aşmamak üzere süre verilebilecek.

Faaliyet, süre verilmemesi durumunda derhal, süre verilmesi durumunda bu süre sonunda kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak durdurulacak. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler hakkında süre verilmeksizin durdurma işlemi uygulanacak.

-ÇEVRE KATKI PAYI-

Çevre ve Orman Bakanlığı, çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımların desteklenmesi amacıyla çevre katkı payı alacak.

İthaline izin verilen kontrole tabi yakıt ve atıkların CIF bedelinin yüzde 1'i ile hurdaların CIF bedelinin binde 5'i oranında katkı payı alınacak.

Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilen su ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedelinin yüzde 1'i, çevre katkı payı olarak tahsil edilecek.”

İnşaallah bu cezalar caydırıcı olurda Yaşlı Dünyamız ve Cennet'ten bir köşe olan güzel ülkemiz nefes alır. Daha güzel bir dünya için herkes çevresini, cezalar olmadan korumaya almalı!..

Kaynak : İnternethaber

Bu İçerik 618 Kez Görüntülendi

Yorumlar

Turgay Kurtuluş

yasaksız bir dunya

Turgay Kurtuluş - 29 Nisan 2006

Yazdıkların guzel seyler Aysenur fakat ben katılmadıgım bir nokta var. Yasaklarla hic bir yere kesinlikle gelinmez. İnsanların dahada bilinclendirilmesi vede kulturel, ekonomik acıdan yoksun olmadan ogretilmesi gerekir. Biz Turk milleti olarak asabiyiz zaten, neye yasak koyarsak aksine ona dahada bir baglılıkla sarılırız. İnsanların dahada bilinclenmesi dilegiyle yasaksız bir dunya icin birlessin butun eller...

Doğa ve Yaşam Üye Listesi